Giáo Lý Chọn Lọc

 


Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Virginia, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 2, 1991
(Nguyên văn tiếng Anh)

Không cần biết chúng ta đúng hay sai trong cuộc chiến, nó luôn luôn gây khổ não cho cả hai phe. Chúng ta hiểu rằng ngay cả kẻ thù của chúng ta cũng có linh hồn, tình cảm, trí thông minh, tình thương và sự thông cảm. Chỉ vì chúng ta không chịu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Chúng ta không chịu làm bạn. Vì không được làm bạn với kẻ thù, thành ra đôi khi chúng ta quên rằng họ cũng là người như mình. Cho nên, dễ giết những người mà chúng ta không nghĩ tới nhiều hoặc không quý mến.Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Mexico City, Mễ Tây Cơ,
Ngày 23 tháng 5, 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)

Nếu chính phủ, những nhà lãnh đạo trên thế giới hiểu sức mạnh của tình thương, họ sẽ không bao giờ gây chiến. Họ chỉ dùng tình thương để tiêu hủy kẻ thù rất lẹ. Chỉ cần thương kẻ thù là họ sẽ đầu hàng. Họ sẽ bỏ hết vũ khí tới quỳ dưới chân quý vị. Do đó Chúa Giê Su mới nói: "Hãy thương kẻ thù của các con." Thương kẻ thù là thương chính chúng ta. Thương kẻ thù tức là mang hòa bình đến cho mình.

Giáo Lý Chọn Lọc
Trường Học Siêu Ðẳng
Mục Lục