Công việc của quý vị tự nó đã là một ân sủng.
Khi quý vị làm việc cho Thượng Ðế và đại chúng, phước báu quý vị sẽ tăng gấp bội. Càng giúp nhiều người, càng nhiều phước báu sẽ được cộng thêm vào kho tàng phát triển tâm linh của quý vị.

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Cape Town, Nam Phi
Ngày 29 tháng 11, 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)


Sẽ không có ai bảo vệ chúng ta, nếu chúng ta không được bảo vệ bằng sự phát triển tâm linh và lực lượng tâm linh của chính mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Cape Town, Nam Phi
Ngày 28-30 tháng 11, 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)

Khai ngộ là giải pháp duy nhất cho tất cả mọi chứng bệnh trên thế giới này. Tình thương Thượng Ðế là liều thuốc duy nhất cho mọi phiền não trên hành tinh này.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Ljubljana, Slovenia
Ngày 26 tháng 5, 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)

Ðề Tài Lên Hệ
Ðề Tài Lên Hệ
Lời Pháp Cam Lồ

 

 

Mục Lục