< Tiếng Trung Hoa>
MP3-5 (phần 2 của bộ 2 cuốn) Thiền Thất tại Trung Tâm Tây Hồ, Formosa,
ngày 13-18 tháng 2, 1989

10. Tu Hành Là Cuộc Ðua Trong Ðó Mỗi Giây Ðều Tính
11. Báo Hiếu Tốt Nhất là Học Nghiêm Túc Con Ðường Của Thánh Nhân
12. Nhìn Pháp Môn Quán Âm từ Quan Ðiểm của Dòng Âm Lưu Nội Tại
13. Con Tim Phán Xét là Một Chướng Ngại Lớn Lao
14. Từ Hiểu Lầm Tới Biết ơn -- Nỗi Lòng Của Một Ðệ Tử
15. Cây Dừa Kỳ Diệu -- Lực Của Một Nữ Ðồng Tu Dũng Cảm
16. Hậu Quả Của Việc Ăn Thịt Sau Khi Tâm Ấn


MP3-6 (phần 1 của bộ 2 cuốn) Thiền Thất tại Trung Tâm Tây Hồ, Formosa
Ngày 29 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, 1989

1. Thiền Thất Bắt Ðầu Bằng Tiếng Chuông
2. Thế Giới Nhìn Qua Trí Huệ Của Sư Phụ
3. Thể Nghiệm Ðồng Tu
4. Sự Chăm Sóc Chu Ðáo Của Sư Phụ
5. Ðồng Tu Từ Nhiều Quốc Gia Ca Hát và Sư Phụ Tụng Kinh Tán Phật
6. Câu Chuyện Của Người Sưu Tầm Bướm
7. Mọi Việc Ðều Có Thể Thành Tựu Với Ðức Tin
8. Hôn Nhân và Tu Hành


Nâng Cao Tâm Thức:

Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
DVD Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


Muốn thỉnh băng, xin liên lạc:

Nhà In Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
Taipei, Formosa.
Ðiện thoại: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (for Formosa orders only)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin tới thăm mạng lưới của tiệm sách chúng tôi để tải xuống danh sách các ấn bản
và vắn tắt nội dung các ấn bản mới nhất của Sư Phụ: :
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)