<Tiếng Anh + Phụ đề tiếng Pháp

491 Nhạc Mẫu của Con Quỷ
Cộng tu tại Ðạo Tràng Tây Hồ, Formosa,  15-16 tháng 7, 1995

544 Con Chuột Thần Vàng
Ngày Phật Ðản và Thiền Thất Quốc Tế tại
Nam Vang, Cam Bốt (1),  11 tháng 5, 1996

<Tiếng Anh + thông dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ + phụ đề tiếng Nam Dương>

665A Làm Nguôi Ðầu Óc
Thuyết Pháp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ   20 tháng 11, 1999<Tiếng Anh + thông dịch tiếng Nhật + phụ đề 14 thứ tiếng>

693 Trí Huệ và Trí Tập Trung

Thuyết Pháp tại Ðông Kinh, Nhật Bản  7 tháng 5, 2000Nâng Cao Tâm Thức:
MP3 CD Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Mục Lục