Thanh Hải Vô Thượng Sư kể
tại Tây Hồ, Formosa,  ngày 17 tháng 12 năm 1995
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Băng thâu hình số 516


Hai người học trò đang tán ngẫu với nhau. Một người nói với người kia: "Tôi nói anh nghe một chuyện nghiêm trọng. Hôm qua, cô giáo bảo chúng tôi phải làm bài thi ngày hôm nay, dù mưa hay nắng!" Anh học trò kia nói: "A! hôm nay trời tuyết!"