V: Xin Sư Phụ nói về mắt thứ ba và huyệt đạo.

SP: Mắt thứ ba là con mắt thật sự của con người chúng ta. "Nếu mắt của con là một, toàn thân con sẽ đầy ánh sáng." Ðó là mắt thứ ba. Phần đông chúng ta dùng mắt phàm để thấy hiện thân của Thượng Ðế qua hình dáng vật chất. Nhưng nếu muốn thấy Thượng Ðế trong hình dáng không phải là vật chất thì chúng ta dùng Phật nhãn, cái đó còn gọi là mắt thứ ba. Trong nhục thể này thì sự giao tiếp giữa Thiên Ðàng và Trái Ðất là chỗ trung tâm mắt thứ ba ấy. Thật ra đôi khi chúng ta cũng thấy được con mắt đó trong lúc ngồi thiền, một con mắt, giống như mắt mình đây nhưng chỉ có một thôi. Ðó gọi là mắt thứ ba, mắt tâm linh, hay mắt huệ, hay mắt thiên đàng, bất cứ tên gì đều là nó.

Tâm luân xa không phải là chỗ trái tim mà là năng lực tim vô hình ở chung quanh quả tim đó. Giống như có từ trường ở chung quanh thân thể vậy, thì đây là từ trường chung quanh trái tim. Tâm luân xa là chỗ mình tập trung nếu quý vị muốn gia tăng tình cảm của mình về một cái gì đó, về tình yêu, ngay cả về sân hận, bất cứ cái gì. Ðó là lúc mình dùng trái tim. Nhưng nếu muốn biết trí huệ, chúng ta phải tập trung ở chỗ trí huệ luân xa, đó là con mắt thứ ba.

Trong cơ thể chúng ta có những huyệt đạo khác nhau: Huyệt bàn chân, huyệt đầu gối, một huyệt ở chỗ bộ phận sinh dục, một huyệt ở bao tử hay là huyệt đơn điền, huyệt ở trái tim, huyệt ở cổ họng, huyệt ở đây (Sư Phụ chỉ tay vào mắt trí huệ), và huyệt ở đỉnh đầu. Tùy quý vị muốn kiếm cái gì thì tập trung vào huyệt đó. Nếu tập trung vào mắt huệ thì mọi thứ tăng lên. Ðây là trung tâm của tất cả huyệt đạo, tổng hành dinh của con người chúng ta. Thành ra khi tập trung chỗ đó, chúng ta làm mình được tự do, chúng ta tăng cường tất cả mọi thứ. Thậm chí quý vị thương nhiều hơn, hiểu sự việc hơn, ăn thấy ngon hơn, làm việc giỏi hơn, suy nghĩ hay hơn, sáng tác tài tình hơn, vẽ thạo hơn, vân vân. Cái gì cũng tiến.

Vấn Ðáp Chọn Lọc
Nguồn Cội Vô Hình Của Trí Huệ Làm Cách Nào Ðể Phát Triển Mắt Thứ Ba

Ðề Tài Liên Hệ: Sư Phụ Khai Thị

Mục Lục