V: Làm sao để phát triển con mắt thứ ba?

SP: Mắt thứ ba không phát triển. Nó đã có ở đó rồi. Chúng ta không thể nào phát triển những cái không phải là vật chất. Mắt thứ ba chỉ là một cách nói mà thôi; không có con mắt nào cả! Chỉ có nghĩa là bình thường chúng ta có hai mắt và nhìn thấy được đồ vật trong một phạm vi giới hạn. Nhưng nếu có con mắt kia, mắt thứ ba, chúng ta có thể thấy được những gì trong toàn vũ trụ. Cho nên mới gọi là con mắt thứ ba. Thật sự, linh hồn không cần mắt để nhìn, không cần tai để nghe, không cần bất cứ giác quan nào để nhận thức. Ðó là Sự Thật tối cao, đó là sự nhận thức tối thượng, không phải dùng một dụng cụ xác thịt nào. Ðó là lực lượng của linh hồn, vị Vô Thượng Sư bên trong chúng ta biết được tất cả, nghe được tất cả, trong mọi cách, mọi nơi.

Ðó là cái mà mình phải tìm cho ra. Bởi vì chúng ta là Vô Thượng Sư của toàn thể vũ trụ. Quý vị có thể tưởng tượng quý vị vĩ đại như thế nào không mà bây giờ phải sống như thế này? (Sư Phụ thở dài) Thành thử tôi rất tội nghiệp cho quý vị. Quý vị tới đây nghe tôi nói, nhưng lẽ ra là không cần phải làm như vậy! Chúng ta là bình đẳng, giống y như nhau, có cùng một lực lượng. Thậm chí quý vị cũng không phải kính trọng tôi. Chuyện đó thật đáng buồn. Quý vị sẽ biết như vậy, nếu nhận thức những gì tôi nói, quý vị sẽ biết những gì tôi biết, những gì Chúa biết, những gì Phật biết.

Ðề Tài Liên Hệ:   Vấn Ðáp Chọn Lọc
Mắt Trí Huệ -- Huyệt Ðạo Huyền Bí Nhất
Nguồn Cội Vô Hình Của Trí Huệ

Ðề Tài Liên Hệ:   Sư Phụ Khai Thị

Mục Lục