V: Thưa Sư Phụ, nếu một người trong quá khứ đã được Sư Phụ truyền Tâm Ấn, nhưng họ không niệm Hồng Danh, và không chịu ngồi thiền -- tới giờ từ trần, Sư Phụ có tới gặp họ không?
SP: Không.
V: Tại sao không? Người đó hồi trước đã thọ Tâm Ấn...
SP: Nhưng họ không muốn về!
V: Bởi vì lúc Tâm Ấn là Tâm Ấn linh hồn chứ đâu phải Tâm Ấn thân thể. .
SP: Tôi biết. Nhưng nếu linh hồn đó không muốn...
V: Bởi vì con trai của con đã được truyền Tâm Ấn, nhưng nó không thiền.
SP: Tôi biết. Ðó là điều tôi đang muốn nói bây giờ. Linh hồn được truyền Tâm Ấn, nếu người đó tới để thọ pháp. Có thể họ tới, nhưng linh hồn họ không muốn; có thể chỉ có cái thân tới mà thôi, thành ra sau khi Tâm Ấn là họ bỏ hết tất cả. Họ chỉ tò mò. Họ tới đó, nhưng tâm hồn họ không có một sự cam kết.
Cho nên, linh hồn mới là quan trọng. Nếu họ tới mà linh hồn họ vẫn không sẵn sàng thì họ chưa muốn về Nhà. Thành thử họ không chịu thiền, không niệm tên năm vị; không giữ ngũ giới. Thì đó là tùy ý họ, đó là sự tự do của họ. Tôi không thể bắt buộc họ về Nhà.
V: Nó đã được Sư Phụ truyền Tâm Ấn ...
SP: Tôi biết điều đó, nhưng chính người ấy phải muốn mới được. .
V: Nó muốn Sư Phụ đưa nó về, nên con cho nó thọ Tâm Ấn để nó được đi kiếp này, về với Chúa.
SP: Nếu nó muốn.
V: Trong trường hợp đó thì nó có được về với Chúa không?
SP: Nếu nó muốn. Tôi cũng đã nói rằng quý vị có thể trở lại đây nếu muốn. Nếu linh hồn quý vị muốn thì quý vị có thể trở lại. Tôi cũng nói như vậy mà. Linh hồn phải muốn chứ không phải thân thể muốn.
V: Không phải thân thể?
SP: Vâng! Thành ra, lúc truyền Tâm Ấn, nếu linh hồn thật tình chưa muốn, nhưng nó đi theo quý vị bởi vì quý vị là cha, bởi vì có Sư Phụ ở đây, nhưng thật tình nó chưa nhất định. Nếu linh hồn vẫn muốn thể nghiệm cuộc đời này hoặc cuộc đời sau thì nó vẫn được tự do thể nghiệm. Nó sẽ kiếm Thầy khác vào lúc khác. Bởi vì tôi đang nói tới việc Tâm Ấn thật sự.
V: Sư Phụ nên đi gặp nó bởi vì nó muốn Chúa; nó rất quý Thượng Ðế.
SP: Vậy thì nó phải làm việc của nó. Tôi không Tâm Ấn cho những người lười biếng! Tôi đâu có nói Tâm Ấn sẽ đưa quý vị về Thiên Quốc. Tôi nói Tâm Ấn cho quý vị khai ngộ. Còn việc hành thiền, kỷ luật, ăn chay, sự khao khát của linh hồn sẽ cho quý vị Thiên Quốc. Quý vị phải có công với những gì mình được. Nếu không, tôi cứ nói: "Okay, tới đây, tới đây, mọi người đều được truyền Tâm Ấn, không cần ăn chay, rồi sẽ được về Nhà." Ðâu có công bằng! Sư huynh, anh muốn đồ rẻ tiền mà. (Khán giả cười)