Mẫu tự
tâm linh
của
Sư PhụThông thường muốn giúp người nào đó đánh vần một tên gọi hay một từ ngữ cho đúng, chúng ta dùng những chữ thông thường để đại biểu cho những chữ cái trong từ ngữ đó. Trong bài khai thị gần đây của Sư Phụ ở Surrey, Anh Quốc, vào ngày 7 tháng Giêng, Kim niên 3 (2006), Sư Phụ đã thảo luận với các đồng tu một lối mới để đại biểu cách đánh vần những chữ này. Từ cuộc thảo luận này mà Ềmẫu tự tâm linhỂ được hình thành.

Dùng danh sách những chữ lạc quan, cởi mở, trải rộng, vui tươi, và nâng cao tâm linh có thể thăng hoa tâm thức một người. Một cách tế nhị, những ký hiệu đầy sức gia trì, hy vọng, vẻ đẹp, sẽ nhắc nhở chúng ta và gợi hứng cho người khác nghĩ đến những tư tưởng cao cả rồi từ đó đưa nhân loại tiến nhanh vào một thời đại với đời sống thiên đàng.
 

Mẫu tự tâm linh
Almighty (toàn năng)
Buddha (Phật Ðà)
Ching Hai (Thanh Hải)
Divine (thánh thiện)
Enlightenment (khai ngộ)
Faith (đức tin)
God (Thượng Ðế)
Heaven (thiên đàng)
Infinite (vô lượng)
Jesus (Giê-su)
Kindness (tử tế)
Love (tình thương)
Master (Sư Phụ)
Noble (cao thượng)
Omnipresent (vô sở bất tại)
Peace (hòa bình)
Quan Yin (Quán Âm)
Rainbow (cầu vồng)
Supreme (vô thượng)
Truth (chân lý)
Unity (đồng nhất)
Virtue (đạo đức)
Wisdom (trí huệ)
Xmas (Giáng Sinh - viết tắt)
Yoga (Du-già)
Zen (thiền định)


Giới thiệu trang này đến bạn