Tu hành tiến hóa tinh cầu chúng ta


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Auckland, Tân Tây Lan, ngày 27 tháng 4, 2000
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 686Tôi không phải nói rằng quý vị nên tới tu pháp môn Quán Âm hay có thể nghiệm về thiên đàng. Cho dù quý vị không có, quý vị có thể cảm nhận được rằng tinh cầu của chúng ta bây giờ có một từ trường khác, vui vẻ hơn, cởi mở hơn, và rất thư thản; nhân loại giờ rất khác với vài thập niên trước đây. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật, mọi thứ đều phát triển rất mau. Thật tuyệt diệu những gì chúng ta khám phá ra được gần đây. Quý vị có thể tưởng tượng được email và mạng lưới truyền thông không? Ôi chao! Thật không thể tưởng được! Rất nhiều thứ quý vị còn không biết cũng đã được phát triển.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn