Diễn tả Thượng Ðế bằng cách
thể nghiệm Thượng Ðế


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Luân Ðôn, Anh Quốc, ngày 9 tháng 6, 1999,
DVD số 662 (nguyên văn tiếng Anh)V: Ngài có thể định nghĩa Thượng Ðế không? Ngài rất thường dùng chữ "Thượng Ðế". Ý nghĩa là gì?


SP: Tôi thật sự không biết làm sao để diễn tả Ngài. Cũng khó như diễn tả tình yêu khi yêu vậy. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi chỉ sợ là thậm chí một người lưu loát nhất trên tinh cầu này cũng không thể tôn vinh Thượng Ðế với ngôn ngữ giới hạn của con người. (Mọi người vỗ tay) Tôi chỉ có thể nói cho quý vị biết một cách rất khiêm nhường rằng Thượng Ðế là Ðấng tạo ra chúng ta. Chúng ta từ Thượng Ðế mà ra, và sẽ trở về với Thượng Ðế. Quý vị có thể gọi Ngài một danh xưng khác: Ðấng Tối Cao, Ðấng Cha Lành, Ðức Mẹ, Ðức Phật, Phật Tổ, Phật Tính, Ðấng Allah, hay bất cứ gì. Danh xưng thiêng liêng và thần thánh nhất mà nhân loại dùng để gọi Ngài là "Thượng Ðế". cho nên tôi cũng tạm thời phải dùng tên đó để nói về Ðấng Cha Lành của chúng ta với quý vị, là Ðấng Sáng Tạo ra mọi vật, là Ðấng cho chúng ta tất cả tình thương và sự sống trên thế giới này.

Không có Thượng Ðế, chúng ta cũng không thể nào hít thở ở đây nữa! Chúng ta không thể hoạt động và không thể suy nghĩ. Ngài là nguồn gốc của mọi sự sáng suốt và hạnh phúc. Lúc quý vị ở trong giây phút sung sướng nhất trong đời, đó là lúc quý vị rất gần với niềm hạnh phúc của thiên đàng và gần với Thượng Ðế. Lúc quý vị thương yêu nhất trong lòng, lúc bố thí vô điều kiện, đó là lúc Thượng Ðế hiện thân bên trong quý vị. Và phẩm chất này càng thể hiện bên trong và bên ngoài quý vị nhiều chừng nào, thì có nghĩa là quý vị càng gần gũi hơn với Thượng Ðế. Thượng Ðế không phải là điều gì chúng ta có thể bàn luận. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận. Chúng ta có thể biết, và có thể vui hưởng; bởi vì Thượng Ðế là lực lượng vô cùng to lớn của tình thương và sự bảo hộ, sự tha thứ và an toàn. Một khi chúng ta ở trong sự hiểu biết và nhận biết Thượng Ðế, chúng ta không sợ gì cả. Cũng như trong Thánh Kinh nói: "Ðức Chúa Trời là vị hướng dẫn của tôi, tôi không nên muốn". Chỉ khi biết Thượng Ðế chúng ta mới có thể nói như vậy.  
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn