Thể nghiệm vượt ngoài niềm tin
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Luân Ðôn, Anh Quốc, ngày 9 tháng 6, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 662V: Tôi có đúng không khi tin rằng thiền định hàng ngày sẽ dẫn đến những sự ngẫu nhiên trùng hợp tuyệt vời và tốt lành?


SP: Quý vị không cần phải tin. Sẽ xảy ra như vậy! Nếu quý vị thiền theo cách thức của chúng tôi, phép lạ sẽ xảy ra và trở thành thường xuyên trong đời sống hàng ngày của quý vị, và quý vị sẽ biết rằng Thượng Ðế là người bạn duy nhất của mình. Do đó, dĩ nhiên là cuộc sống quý vị sẽ tuyệt vời. Không cần phải tin; chỉ cần thể nghiệm nó thôi. Quý vị không cần phải tin. Sẽ xảy ra như vậy! Nếu quý vị thiền theo cách thức của chúng tôi, phép lạ sẽ xảy ra và trở thành thường xuyên trong đời sống hàng ngày của quý vị, và quý vị sẽ biết rằng Thượng Ðế là người bạn duy nhất của mình. Do đó, dĩ nhiên là cuộc sống quý vị sẽ tuyệt vời. Không cần phải tin; chỉ cần thể nghiệm nó thôi.  
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn