DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
562 (nói tiếng Anh, với phụ đề 23 ngôn ngữ)
Tâm thức Thượng Ðế có trong tất cả
Cộng tu tại Trung tâm Raising, Cam-pu-chia, ngày 26 tháng 7, 1996
Nội dung::
Tại sao có người thích làm “Phật vô minh”, bỏ đi hạnh phúc thiên đàng và tự để cho mình sinh ra trong một đẳng cấp tâm thức thấp? “Alice lạc vào xứ thần tiên” là một câu truyện tiêu biểu cho sự phiêu lưu của linh hồn. Truyện này tiết lộ khám phá gì? Trong bài khai thị này, Sư Phụ giải thích ý nghĩa “trì giới” từ một quan điểm cao đẳng và khai ngộ thâm sâu hơn.  
690 (nói tiếng Trung Hoa, với phụ đề 26 ngôn ngữ)
Chân hạnh phúc là tìm ra Chân tánh
Thuyết pháp tại Hồng Kông, ngày 2 tháng 5, 2000
Nội dung:
Tại sao tiềm năng của chúng ta dần dần xuất hiện sau khi mình bắt đầu tu hành? Chúng ta làm cách nào có thể thăng hoa người thân đã qua đời lên cảnh giới thiên đàng cao hơn? Tại sao nghiệp chướng không thể giải trừ qua pháp tu khổ hạnh? Người tu hành nên xử lý việc hôn nhân, tình cảm và đời sống tâm linh như thế nào, theo hoàn cảnh riêng của mình?


Giới thiệu trang này đến bạnMuốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)