CD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư


CD-CR01 (nói tiếng Trung Hoa)

Trí nhớ như chụp ảnh bẩm sinh
Thiền Tứ Quốc tế tại Sydney, Úc Ðại Lợi, ngày 11 tháng 5, 1997
Thiền Tứ Âu Châu, Luân Ðôn, Anh Quốc, ngày 27 tháng 8, 1997
Nội dung:

Sư Phụ được thiên phú với trí nhớ như chụp ảnh bẩm sinh. Thế nào là sự khác biệt giữa khả năng này và tài đọc nhanh? Hãy nghe Sư Phụ truyền đạt miễn phí những kỹ năng bí mật của Ngài. Sư Phụ cũng làm sáng tỏ về lý do tại sao chúng ta quyết định định mệnh của chính mình, và cũng giải thích vì sao người tu hành nên chọn con đường tình thương. Chúng ta phải dốc hết tâm sức bên trong chính mình để đạt quả vị Phật. Sau đó, một người tu hành nên cầu một vị Minh sư gia trì, hay điều này chỉ được xem như là “cầu sự giúp đỡ bên ngoài”?
Giới thiệu trang này đến bạnMuốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)