Bên trong có thiên đàng
thì đâu cũng là thiên đàng
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ,
ngày 7 tháng 6, 2001 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 718


Quý vị phải tự đưa mình lên thiên đàng mỗi ngày, nơi nào quý vị đang sống. Phải hiểu rằng chỗ mình ở chỉ là tạm thời. Vì mắt trần nhìn thế giới bên ngoài, tai trần nghe tiếng động bên ngoài, rồi quý vị nghĩ mình đang ở trong thế giới thật. Không phải! Quý vị ở đâu thì nơi đó là thiên đàng. Là như vậy. Có điều quý vị quên không nhìn vào bên trong, mà cứ chờ đợi điều gì đó xảy đến cho cuộc sống của mình. Nhưng đây không phải là đời sống của quý vị! Ðời sống của quý vị là ở bên trong. (Sư Phụ chỉ tay vào mắt huệ.) Cứ tìm cái gì đó bên ngoài, quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy gì cả. Nếu không tìm thấy gì ở nơi mình đang sống thì quý vị chẳng bao giờ tìm thấy gì ở đâu cả.
Tôi đã chỉ cách cho quý vị tìm Thiên Quốc rồi thì quý vị phải tìm: mỗi ngày mỗi lúc, mọi nơi ở tinh cầu. Nếu vẫn còn chờ đợi chuyện gì đó xảy ra hay chờ đợi việc gì đó làm thay đổi đời sống của mình thì quý vị đợi lầm rồi, hiểu sai rồi, đi đâu cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi không thể cho quý vị thiên đàng, chỉ có thể chỉ cách cho quý vị tìm nó mà thôi, bởi vì nó là của quý vị! Ai cũng có cùng thiên đàng ấy. Nếu có thể quay vào bên trong, chúng ta sẽ không thấy ai cả; không có gì hiện hữu ngoại trừ thiên đàng. Nhưng nếu cứ bám víu vào những thứ bên ngoài, dù đó là trung tâm hay đạo tràng hay bất cứ gì, quý vị sẽ gặp rắc rối. Quý vị đợi sai rồi, nhìn lộn hướng rồi.

Trung tâm đôi khi cũng tốt, cho quý vị tới gặp tôi, hay là ở lại, vì lần nào tới quý vị cũng muốn gặp tôi, hỏi câu hỏi, hay gặp một người bạn “lâu rồi không gặp”. Trung tâm là để cho mọi người có chỗ lui tới, vậy thôi. Trung tâm nào cũng là để cho quý vị đến với nhau, trao đổi trong bầu không khí tâm linh, thương yêu, khuyến khích nhau tu hành. Bởi vì đi một mình khó, còn đi với nhau thì dễ hơn. Vậy thôi.

Không phải trung tâm có thể cho quý vị sự khai ngộ hay tiến bộ. Ðó là nơi quý vị đến với nhau để nhận ra anh chị em một lần nữa, để khuyến khích nhau hướng vào trong tìm Trung tâm thật sự. Có người cần như vậy, có người không. Ða số chúng ta cần, cho tới khi có thể tự cường; cũng giống như mình sống chung với người nhà cho tới lúc lớn khôn. Dụng ích là để như vậy. Gia đình có đó để cho quý vị nương tựa, để lớn khôn, rồi sau này đi ra, như chim non mới chào đời cần phải nương tựa vào cha mẹ. Rồi sau này cha mẹ đẩy nó ra khỏi tổ, dạy nó tập bay.  
--->


Giới thiệu trang này đến bạn