Mắt tâm linh mở sẽ thấy
Thượng Ðế khắp nơi


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Athens, Hy Lạp,
ngày 20 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 653


V:  Thượng Ðế thấy sự đau khổ và thù hận giữa con người. Tại sao Ngài không hiện ra để giúp con cái Ngài? Sự hiện diện của Ngài cũng đủ rồi.

SP:  Ngài luôn luôn xuất hiện, nhưng chúng ta có mắt để thấy chăng? Tôi đến đây để cố gắng mở mắt tâm linh của quý vị, để quý vị có thể thấy được Thượng Ðế. Bằng không, Thượng Ðế làm cách nào xuất hiện trong thế giới này đây? Quý vị muốn Ngài xuất hiện theo cách nào như là công dân của quốc gia nào, như là nhân vật tôn giáo nào? Rồi chúng ta sẽ có chiến tranh nữa: "Ngài là Thượng Ðế của tôi; Ngài trông giống như Chúa Giê-Su". Hoặc là, người Phật giáo sẽ nói: "Không! Không! Ngài là một vị Phật. Ngài thuộc về chúng tôi". Và người Hồi giáo nói: "Không, không! Ðó là Alah!"

Và Ngài giải thích ra sao? Nói cho tôi biết. Ngài phải bay trên trời tại đây à? Người ta có thể bắn Ngài. Họ có thể cho rằng Ngài là người ngoại tinh. Một số thậm chí có thể cho rằng Ngài chính là Ma vương. Rất khó! Họ đã giết Chúa; họ đã giết rất nhiều vị Thượng Ðế đến đây. Con người chúng ta đã hoàn toàn quên mất thiên đàng, rất khó cho chúng ta chấp nhận bất cứ điều gì mình không quen thuộc.

Tôi có câu chuyện vui cho quý vị. Có một người da den muốn mướn một căn nhà trong vùng, nhưng không mướn được vì ông là da đen, một số chỗ họ kỳ thị. Ồ! Còn một điều nữa: giả sử Ngài hiện hình da trắng, thì người da đen không vào được. Giả sử Ngài hiện hình người Hy Lạp, thì người Trung Hoa không được chấp nhận, v.v... Thế giới của chúng ta thật rất khó khăn.

Cho nên có một người da đen đang quỳ bên cạnh giường, và nói với Thượng Ðế: "Cầu Trời làm ơn làm phước, con muốn mướn căn hộ đó, nhưng họ không cho vì con là da đen. Xin gia trì cho con. Con cần căn hộ đó, xin cầu Ngài!" Cho nên Thượng Ðế nói với ông ta: "Ô! Khỏi nói! Hãy đi tìm nơi khác. Ta cũng không vào đó được nữa".

Người da đen rất không hiểu, nói: "Nhưng, Thượng Ðế, tại sao vậy? Ngài là Ðấng Toàn Năng. Ngài có thể đi bất cứ nơi đâu mà!" Thượng Ðế nói: "Nếu Ta đến đó, họ sẽ hỏi Ta theo đạo gì, và Ta không biết giải thích ra sao". Cho nên, làm Thượng Ðế là như vậy, thật đáng thương. 


Giới thiệu trang này đến bạn