Bí mật của Tạo hóa


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Nhã Ðiển, Hy Lạp,
ngày 20 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 653


V:  Vũ trụ được sáng tạo khi nào và bằng cách nào?

SP:  Vũ trụ luôn luôn sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Ngoài Ðấng vĩ đại ra, tất cả chúng ta đều là Tạo hóa về một khía cạnh nào đó. Và mọi người trên những hành tinh khác và những hệ thống thiên hà khác cũng sáng tạo và sáng tạo, từng giây khắc trong sự sống của mình. Cho nên nói rằng khi nào vũ trụ được sáng tạo và khi nào nó sẽ chấm dứt là sai. Mỗi khi chúng ta có một tư tưởng thương yêu tử tế, chúng ta tạo nên thiên đàng tại một bầu trời khác. Mỗi khi thù hận, chúng ta tạo nên một địa ngục đau khổ ở một nơi nào đó, mà chúng ta thậm chí cũng chưa biết. Do đó, chúng ta phải nhận biết Thượng Ðế, để chỉ tạo niềm vui, bởi vì sau này tất cả những gì chúng ta tạo ra sẽ trở lại với chúng ta gấp bội phần. Thượng Ðế không tạo nên địa ngục. Ðó là năng lực của những chúng sinh tiếp xúc lẫn nhau từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, từ A tăng kỳ kiếp đến A tăng kỳ kiếp, mới tạo nên vật này vật nọ.  


Giới thiệu trang này đến bạn