Chi phí cho hoạt động cứu trợ bão Milenyo
của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội


(Ðơn vị tiền tệ: Ðồng peso của Phi)

Chi tiết

Số tiền (PHP)

Ðính kèm

4 máy phát điện

1,280,000.00

A

4 máy bơm chất lục tố sát trùng

83,148.07

B1

Bột lục tố sát trùng để khử trùng nước

88,500.00

B2

Chuyên chở (mướn xe, xăng, lộ phí, tiền đậu xe, v.v...)

70,832.18

C1-C45

Linh tinh (bản đồ, thẻ điện thoại, dây thừng nylông, v.v...)

1,115.00

D1-D4

Tổng cộng

PHP1,523,865.25

(US$30,661.27)