Thú vật là bạn chúng ta


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Ðại học Harvard, Hoa Kỳ,
Ngày 24 tháng 2, 1991 - (nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 155


 
Nếu chúng ta muốn thật sự sống cuộc đời "thương yêu láng giềng của bạn", thì láng giềng nên bao gồm cả những bạn thú, nhất là chúng không có làm gì hại cho chúng ta cả.

Chúng chỉ làm đẹp cho đời sống chúng ta; chúng rất thương yêu, và khiến đời sống chúng ta linh hoạt hơn, màu sắc và thú vị hơn. Chúng ta nên giữ gìn, thương yêu và vui hưởng sự hiện diện của chúng.

Thượng Ðế nói rất rõ; Ngài nói: "Ta tạo ra muôn loài thú vật để làm bạn các con và giúp đỡ các con".