Tình thương Thượng Ðế
duy trì
nâng cao
chấn động lực tinh cầu




Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị. Florida, Hoa Kỳ,
ngày 26 tháng 12, 2001 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 730   




 
V: Tôi nghĩ có thể có sự tương phản trong lời Ngài nói về ý chỉ của Thượng Ðế được thi hành tại đây, vì Ngài cũng nói rằng giáo chủ của Tam giới sẽ phải bị hủy diệt vì không có gì là vĩnh cửu ở dưới này, cho nên tinh cầu này chỉ hiện hữu trong một thời gian nào đó thôi. Và khi nó trở nên quá tệ hại, đến mức không ai có thể sống tại đây nữa, nó sẽ phải bị hủy diệt.


SP: Phải, nhưng nếu có người nào đó sống ở đây, nó sẽ không quá tệ hại. Là như vậy. Không cần phải mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi. Cứ sống tại đây và duy trì thế giới cho đến khi tất cả mọi người đều trở nên khai ngộ. Rồi cho dù thế giới bị hủy diệt... Tôi không nói đến sự hủy diệt vật chất. Ngoài ra, nếu mọi người đều khai ngộ, thì sẽ không còn chiến tranh; và chấn động lực của tinh cầu sẽ thay đổi. Rồi nó sẽ không còn là địa cầu nữa; mà sẽ là một hành tinh thiên đàng. Nó có tần số cao hơn, và tần số cao như vậy sẽ khó bị hủy diệt.

Hiện tại, tần số thô thiển rất dễ bị hủy diệt, bởi vì như vầy: Người ta không tu hành, họ không được thức tỉnh. Nhưng trong vài ngàn năm nữa, như 3000 năm sau, người ta sẽ khác. Nếu có ai đó như là Babaji, thí dụ vậy, tiếp tục duy trì tinh cầu bằng sự hiện hữu của Ngài, chấn động lực của tinh cầu sẽ không quá tệ và sẽ dần dần ảnh hưởng mọi người. Rồi họ sẽ được tỉnh ngộ, tất cả sẽ muốn trở thành đạo sĩ và tu hành; rồi toàn thể tinh cầu sẽ khác đi.

Mục đích là để như vậy không phải là để giữ hành tinh vật chất này vĩnh viễn hay gì cả sống để gia trì cho mọi người trên tinh cầu, không phải là gia trì cho tinh cầu. Chỉ là một cách nói, để gia trì cho họ và gia trì tất cả trên tinh cầu, không riêng gì con người. Và rồi nếu nhiều người tỉnh ngộ hơn, tất cả sẽ được ảnh hưởng. Nhưng dĩ nhiên điều này chậm hơn là nếu quý vị tự mình thực hành. Nếu người nào khác ảnh hưởng quý vị, thì việc này chậm hơn, bởi vì phải đối phó với ý chí riêng của quý vị. Chính quý vị phải muốn khai ngộ. Cho nên, vị Minh sư có thể duy trì tinh cầu cho đến khi tất cả mọi người đều muốn khai ngộ. Và rồi tự họ sẽ thực hành.