Biết Thượng Ðế,
chúng ta hiểu
cách làm việc của NgàiThanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Tel Aviv, Do Thái, ngày 21 tháng 11, 1999
(nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 671
 
V: Tôi biết Thượng Ðế hiện hữu, nhưng tại sao Thượng Ðế không giúp đỡ khi chúng ta đau khổ hay khi chúng ta van xin Ngài giúp đỡ?
Tôi biết Ngài lắng nghe, nhưng tôi cầu khẩn Ngài rất nhiều, và thường không có sự trả lời.

SP: Ngài luôn luôn trả lời. Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Chỉ là chúng ta không biết cách làm việc của Ngài. Tôi đã giải thích rồi, chúng ta phải hướng nội, đi vào Thiên Quốc của Thượng Ðế để thấy sự làm việc của Ngài, để thấy kế hoạch của Ngài cho toàn vũ trụ. Rồi chúng ta sẽ hiểu tại sao chuyện này chuyện nọ xảy ra. Mọi việc luôn luôn xảy ra cho ích lợi tốt đẹp nhất, nhất, nhất của chúng ta! Nhưng chúng ta mong cầu khác hơn. Chúng ta nghĩ: Ðược, bây giờ nếu Thượng Ðế yêu thương tôi, Ngài phải cho tôi tiền, một cô vợ đẹp, một ông chồng tốt, một việc làm tốt, con cái ngoan ngoãn, không bao giờ mang bệnh, không bao giờ nghèo khổ, và không bao giờ có vấn đề gì.

Không phải Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta bằng cách này. Ngài giúp bằng rất nhiều cách khác nhau, và luôn luôn cho sự tốt đẹp nhất. Nhưng chỉ khi nào chúng ta đi vào bên trong, chúng ta mới thấy được sự làm việc của Ngài. Rồi chúng ta chỉ biết cảm tạ mỗi ngày, mỗi ngày!

Cho nên quý vị thấý, khi Chúa Giê-Su vãng sinh, Ngài không trách Ðức Cha. Ngài không làm vậy! Bằng không, Ngài đã có thể trốn thoát. Trước đó Ngài đã biết, nhưng Ngài không bỏ đi. Ngài biết. Ðức Cha nói với Ngài thời gian đã đến, và Ngài sẽ trở về một cảnh giới cao hơn, một nơi tốt đẹp hơn. Cho nên một chút đau khổ vật chất đối với Ngài chẳng có nghĩa gì cả. Ðối với chúng ta cũng giống vậy: sự đau khổ hoặc khó khăn vật chất sẽ chẳng có nghĩa gì đối với chúng ta. Ðối diện tử thần, chúng ta sẽ cười và chào từ giã cuộc đời. Ðó là đường lối của người khai ngộ. Cho nên, quý vị phải khai ngộ. Rồi quý vị sẽ biết "tại sao" mọi việc là như vậy. Quý vị sẽ không bao giờ, không bao giờ phải hỏi tôi hay bất cứ ai, dù người đó là ai, bởi vì quý vị đã có kiến thức (Mọi người vỗ tay).