Bên trong chúng ta hạnh phúc
là món quà quý nhất
cho Thượng Ðế
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tel Aviv, Do Thài
ngày 21 tháng 11, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 671   
 
V: Chúng ta phải làm gì cho Thượng Ðế trong năm 2000?

SP: Chà! Người nào hỏi câu này là một đệ tử rất rất thành tâm của Thượng Ðế. Một câu hỏi rất hay, tôi rất thích câu hỏi này. Hầu hết chúng ta đều hỏi: "Tôi làm cách nào xin Thượng Ðế làm chuyện này, chuyện nọ cho tôi". Ðây là lần đầu tiên tôi nghe: "Chúng ta làm được gì cho Thượng Ðế?" Và điều này rất hay!

Thật ra, chúng ta không cần phải làm gì cho Thượng Ðế vào năm 2000, nhưng chúng ta có thể làm tất cả những gì hoặc bất cứ điều gì cho chính mình, trong bất cứ năm nào hay ngàn năm nào, bởi vì chúng ta cần phải nhận biết Thượng Ðế.

Rồi chúng ta có thể trực tiếp hỏi Ngài: "Ðức Cha, Ngài muốn điều gì? Con có thể làm điều gì đó cho Ngài không?"

Và Ngài sẽ nói: "Không, con của Ta, chỉ vui hưởng. Bởi vì khi con vui hưởng là Ta vui hưởng. Khi con hạnh phúc là Ta hạnh phúc". Ðó là lời Ngài nói với tôi. Ðó là lý do tại sao Ngài cố gắng bằng mọi cách để làm chúng ta vui, để cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta muốn. Dù điều đó là vật chất hoặc điều gì không tốt lắm cho chúng ta, Ngài vẫn cho nếu chúng ta muốn nó, bởi vì Ngài muốn chúng ta hạnh phúc. Bởi vì khi chúng ta hạnh phúc, Cha chúng ta hạnh phúc. Tất cả mọi người cha đều như vậy!