NGƯỜI   TỐT   VIỆC   HAY

Romina Picolotti


Trích từ Truyền hình Vô Thượng Sư,
kỳ phát hình 77
 
Ðể công nhận những đóng góp của cô về sự bênh vực cho nhân quyền và các vấn đề môi sinh, cô được trao giải thưởng Peter Ciccino. Giải này một phần là do nỗ lực của cô trong việc bảo vệ nhân quyền của những người bản xứ ở Nicaragua. Cô được lệnh từ Tổ chức những Tiểu bang Mỹ chống lại chính quyền Nicaragua để ngừng những cuộc đầu cơ tư nhân trong các vùng bản xứ của bờ biển Ðại Tây Dương. Việc này đã tạo ra một tiền lệ bênh vực cho những vấn đề về môi trường tại tòa án xét xử về nhân quyền. Romina Picolotti cũng đã phối hợp làm việc với một đơn vị quốc tế bênh vực cho nhân quyền ở Campuchia. Cô tiếp tục tập trung vào việc giải quyết sự kỳ thị chủng tộc và vấn đề môi sinh, gần đây nhất cô đã tích cực trong việc đại diện cho cộng đồng người Á Căn Ðình bị ảnh hưởng bởi sự tranh chấp xây dựng hai nhà máy giấy bên phần đất Uruguay của sông Uruguay.

Romina Picolotti là chủ tịch và là người đồng sáng lập Trung tâm cho Nhân quyền và Môi trường. Trong thông báo gần đây, vào tuổi 35, cô được bổ nhiệm là người lãnh đạo mới của Phòng bí thư về Môi trường của Á Căn Ðình, và không bao lâu sẽ trở thành một Bộ trong chính phủ.

Với tất cả quyết tâm không ngừng để bảo vệ nhân quyền, dân chủ và môi trường, Romina Picolotti là một tấm gương sáng cho những ai đang cố gắng tạo một thế giới tốt đẹp hơn.  


http://www.planetsave.com/ps_mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=6919&Itemid=69
http://www.greengrants.org/pressreleases.php?news_id=54
http://www.iucn.org/themes/law/
http://www.inece.org/