CD mới phát hành

của

  Thanh Hải Vô Thượng Sư

CD-CR02 (nói tiếng Trung Hoa)


Tâm linh cần thong thả và tự tại
Nguồn gốc của hành hương

Thiền Tứ Quốc tế tại Vọng Các, Thái Lan, ngày 22-25 tháng 10,1997


Nội Dung:


Ðể đo lường tiến bộ tâm linh, chúng ta có phải nên luôn luôn kiểm soát tình thương mình có phát triển không?

Nếu chúng ta không có thể nghiệm trong lúc thiền, nhưng có trong khi ngủ, sự khác biệt giữa hai trường hợp này là gì?

Những khi cần, làm sao có thể cầu xin giúp đỡ và tiếp xúc với lực lượng Sư Phụ bên trong?

Làm sao chúng ta phân biệt được những hành động là từ bản ngã hay từ trí huệ?

Ý nghĩa thật sự và nguồn gốc của "hành hương" là gì?

Loại hành hương nào thật sự lợi ích cho việc tu hành và được công đức? 


 
Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)