DVD mới phát hành

của

  Thanh Hải Vô Thượng Sư

DVD 721 (nói tiếng Trung Hoa, với 27 ngôn ngữ phụ đề)

Mắt trí huệ

Trung tâm Florida, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 6, 2001

Nội Dung:
Làm thế nào để thật sự an vui trong thiền định? Khi thiền, làm cách nào để câu thông trong tâm linh với Ðấng giác ngộ và sự phúc lạc vĩnh cửu?

Tại sao một người sẽ nhận được gia trì của Thượng Ðế và thu hoạch công đức gấp mấy lần nếu tiếp tục thiền mặc dù bị đau yếu?

Nếu những tư tưởng ban ngày của chúng ta được đưa vào trong mộng, liệu Sư Phụ sẽ vẫn dẫn chúng ta lên cảnh cao để học hỏi không?

Theo lời của một nhà châm cứu nổi tiếng thế giới, theo lời sự khác biệt quan trọng giữa người tu pháp Quán Âm và người thường trong phương diện đề kháng và hồi phục từ bệnh tật?


 
Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)