Những hoạt động từ thiện và cứu trợ thiên tai toàn cầu năm 2006
do Thanh Hải Vô Thượng Sư
và Hội Quốc tế của Ngài , từ tháng 1 đến tháng 9