Báo   chí   đó   đây
 
 
Tin mừng từ Ðức Quốc
Meier, Ðức Quốc


Tổng hợp từ tin Truyền hình Vô Thượng Sư, kỳ phát hình thứ 119
Meier Das Stadtmagazin Mannheim & Co (Tạp chí Meier City Magazin cho tỉnh Mannheim v.v...), tháng 11, 2006 (nguyên văn tiếng Ðức)


Meier, một tạp chí thành phố Ðức của Mannheim và vùng phụ cận, đã đăng một bài gần đây nói rằng tờ báo này sẽ noi gương Truyền hình Vô Thượng Sư và cũng sẽ đăng tải tin tức lạc quan! Bài viết nói rằng Truyền hình Vô Thượng Sư "chỉ phát hình tin tức lạc quan từ khắp nơi trên thế giới, nhất là những tin về người và thú vật. Ở Ðức, chúng ta đã có thể vào xem đài này từ tháng 9, và tạp chí Meier sẽ theo gương này trong mục này và chỉ truyền bá tin tốt lành mà thôi".  Living Art (Nghệ thuật Ðời sống), Ðức Quốc


Tờ Living Art, Freiburg, Ðức Quốc, tháng 12, 2006 (nguyên văn tiếng Ðức)


Thêm một bài viết với hình bìa nói về Truyền hình Vô Thượng Sư, Thanh Hải Vô Thượng Sư và pháp môn Quán Âm trong số báo tháng 12, 2006 của tờ Living Art (Nghệ thuật Ðời sống), một tạp chí thông tin miễn phí chuyên viết về lối sống mới, bao gồm y tế, nghệ thuật sống và tâm thức, v.v... in tại Freigurg, Ðức Quốc.