Những người Hồi giáo ưu tú ăn chay
 
Hình / Tên
Quốc tịch /
Danh hiệu
Năm
Rabiah Al Adawiyah
Thánh nữ Sufi Iraq
714-801
Muhyi-Ddin Ibn Arabi
Học giả Hồi giáo người Tây Ban Nha, Minh sư Sufi kiêm triết gia
1165-1240
Muhammad Al
-Ghazali
Học giả Hồi giáo người Ba Tư kiêm Thánh Sufi
1058-1111
Muhammad Rahiim
Bawa Muhaiyadeen
Tác giả Hồi giáo người Tích Lan kiêm Thánh Sufi
khoảng
1900 - 1986
Hazrat Nizamuddin Auliya
Thánh Sufi Ấn Ðộ kiêm Minh sư dòng Chisti
1238 - 1325

 

Hazrat Mouyinu-Ddien Chisti

Minh sư Ấn Ðộ đầu tiên của dòng Chisti
1138 - 1229

 

Shaykh Nasir ad-Din Mahmud

Thánh Sufi Ấn Ðộ
d. 1356

 

Al-Hafiz  B.A. Masri

Imam người Ấn gốc Anh (học giả thông suốt kinh Koran)
1914 - 1993
 
Sufi Sect Shi’ites
Mana và Safa người Ba Tư (giáo phái Hồi giáo ăn chay)
 
Sadegh Hedayat
Nhà văn người Ba Tư
1903-1951
Kabir
Minh sư Hồi giáo
khoảng thế kỷ thứ 15
 

Sultan Bahu

Thánh Sufi Hồi giáo
Thế kỷ thứ 17Bulleh Shah
Thánh Sufi Hồi giáo
khoảng 1680-1758
Ðể xem thêm danh sách những người ưu tú trên thế giới ăn trường chay và thuần chay (cũng có thể dò theo quốc tịch hoặc nghề nghiệp),
xin viếng:
http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vip