Chi phí hoạt động cứu trợ thiên tai của Thanh Hải Vô Thượng Sư
và Hội của Ngài cho nạn nhân mưa lớn ở miền nam Ba Tây


Chi tiết phẩm vật cứu trợ

Số tiền
(đồng Real Ba Tây)

Ðính kèm

Tường trình liên hệ

Thực phẩm, đồ dùng cần thiết hàng ngày và sản phẩm dùng để quét dọn cho hai thành phố Nova Friburgo và Sumidouro

R$20,000.00

A1~5

Bản Tin 178

Sản phẩm dùng để quét dọn và đồ dùng cần thiết hàng ngày cho thành phố Campos de Goitacases

R$27,972.89

B1~3

Bản Tin 180

Nệm di động cho Muriaé

R$5,440.00

C1

Bản Tin 180

Tổng cộng

R$53,412.89
(Mỹ kim$ 24.950,00)