Chi phí cho công cuộc cứu trợ của Thanh Hải Vô Thượng Sư
và Hội của Ngài tại Barmer, Rajasthan, Ấn Ðộ

Chi tiết phẩm vật cứu trợ
Số tiền (đồng Ru-pi Ấn)
Ðính kèm
500 chiếc mền
175,000
A1~30

Tổng cộng

175,000  ($Mỹ kim 3.833)