Tình thương

phẩm chất
Thượng Ðế

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ,
ngày 18 tháng 12, 1998 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD 642


Thượng Ðế là tình thương vĩ đại, chúng ta càng thể hiện tình thương đó thì chúng ta càng gần với phẩm chất Thượng Ðế. Ðó là ý nghĩa của sự liễu ngộ Thượng Ðế. 

Làm một tấm gương sáng
cho thế giới


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Ðài Bắc, Thiền Thất, Formosa,
ngày 23 tháng 5, 1994 (nguyên văn tiếng Trung Hoa và tiếng Anh)
Băng thâu hình số 428; MP3-CR15

Chúng ta phải tu dưỡng tâm linh và làm một tấm gương sáng cho thế giới. Không nên trách xã hội hỗn tạp, hoặc trách người khác không tốt. Thay vì vậy, chúng ta nên trách chính mình không làm một tấm gương sáng lạng vinh quang. Vì vậy chúng ta nên tu thân trước, rồi người khác sẽ noi theo. Bắt đầu bằng chính mình trước thay vì đợi cho người khác làm.

Bởi vậy người Trung Hoa mới có câu: Tu thân, tề gia, trước khi trị quốc và bình thiên hạ. Quả thật đúng như vậy!