Phi Luật Tân

Văn bằng cảm tạ
từ chính quyền Thị xã Los Banos


(nguyên văn tiếng Anh)


Ðể bày tỏ lòng tri ân chân thành công việc cứu trợ của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư sau cơn bão Milenyo (xin xem Bản Tin 175), Thị trưởng Caesar Perez của Los Banos đã gửi tới một văn bằng chính thức vào ngày 16 tháng 10, Kim niên 3 (2006), để cảm ơn Hội chúng ta về sự đóng góp đúng lúc những phẩm vật cứu trợ.