Sách mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Những con chó trong đời tôi

Ấn bản song ngữ Trung Hoa-Anh


Bộ sách gồm hai quyển dài 500 trang này là một sưu tập những câu chuyện của chó trong đời thật do Sư Phụ xuất bản về những bạn khuyển của Ngài. Những câu đối thoại thi vị, sáng suốt về cuộc đời, đã được Sư Phụ viết ra giùm cho những con chó của Ngài từ những cảm hứng trong tư tưởng chúng. Sau khi đọc quyển sách này, chúng ta sẽ thấu hiểu hơn phẩm chất cao quý của loài vật đang cùng chung sống với chúng ta trên địa cầu này và sẽ tôn trọng những chúng sinh khác nhiều hơn.
 
Goody nói:
Cây này còn sống.
Cây kia chết rồi.
Cảnh tượng vô thường
Ta kẹt chính giữa!
Ôi ta ước sao
nó còn mãi mãi!
 
Lady nói:
Ðời thì gầu như...
...như mình làm ra nó vậy!
Tớ nghĩ!
<<  
Giới thiệu trang này đến bạn


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
hoặc liên lạc: The Thanh Hải Vô Thượng Sư International Association Publishing Co., Ltd., Ðài Bắc, Formosa
Ðiện thoại:(886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Thanh Hải Vô Thượng Sư Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchSách.com/ (tiếng Anh, và Trung Hoa)