Một chính sách nghỉ hè rộng rãi
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ,
ngày 3 tháng 2, 2003 - (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755

Hai ông chủ đang kể cho nhau nghe về những khó khăn trong việc điều hành một thương nghiệp nhỏ.

Một ông nói: "Tôi bắt đầu công việc vào năm ngoái. Tôi bắt buộc mỗi một nhân viên phải nghỉ một tuần mỗi 3 tháng!"

Ông chủ kia nói: "Tại sao ông lại muốn làm vậy?"

Ông chủ thứ nhất nói: "Ðó là cách tốt nhất để biết người nào tôi có thể không cần".  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn