Nói "Cảm ơn Sư Phụ"


Do sư tỷ đồng tu Cloud Hunter, San Jose, California, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)
Thường tôi hay có một người bạn, một người thân trong gia đình hay một người đồng nghiệp hỏi tôi về Sư Phụ hoặc pháp Quán Âm. Mới tuần vừa qua, một người bạn hỏi tôi: "Tại sao đồng tu sư huynh và sư tỷ của bạn luôn nói: ‘Cảm ơn Sư Phụ’ hay là ‘Sư Phụ gia trì’?"

Tôi lặng im tư tưởng, ngưng một hồi và sự "hướng dẫn thiêng liêng" của tôi trả lời: "Nói ‘Cảm ơn Sư Phụ’ hoặc ‘Sư Phụ gia trì’ đem đến lực lượng khẳng định và tình thương khẳng định từ Thượng Ðế và nói vậy nhiều thì phản ứng theo chiều hướng khẳng định tăng gấp chục lần". Bạn tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: "À, có lý!"

Tôi càng lắng nghe sự "hướng dẫn thiêng liêng" của tôi và để hết lòng tin vào Lực lượng Vô Thượng chừng nào thì tôi càng gần tới Thượng Ðế Tánh của tôi và Vô Thượng Sư của tôi chừng nấy.

Ôi, cảm ơn Ngài, Sư Phụ, cho sự gia trì của Ngài! 
Giới thiệu trang này đến bạn