Quang sắc
 

Quang sắc khác với ánh sáng. Quang sắc có nhiều màu khác nhau: có khi màu đen, có khi màu cà phê, có khi màu vàng hay đỏ. Tùy theo tính khí của người đó vào lúc đó. Nhưng khi quý vị thấy người nào có quang sắc tâm linh rất mạnh, quý vị sẽ biết ngay.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Liên Hiệp Quốc, Nữu Ước, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 6, 1992 (nguyên văn tiếng Anh) DVD số 260


Những người khai ngộ có vầng hào quang vĩ đại chung quanh. Ðiều này khác với quang sắc. Mọi người đều có quang sắc. Nhưng vầng hào quang vĩ đại của người khai ngộ rất khác, lớn hơn, rõ hơn, và sáng rực rỡ.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Munich, Ðức Quốc, ngày 1 tháng 5, 1993 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 366 Băng thâu hình số 366


Ánh sáng chung quanh Ðức Phật và Giê-Su được gọi là hào quang, từ trường của Ðấng khai ngộ. Một người càng khai ngộ, vầng hào quang chung quanh họ càng sáng. Nhưng chỉ khi nào mắt huệ đã mở, quý vị mới thấy được một người có hào quang hay không. Người thấy được Ánh sáng bên trong cũng có ánh sáng bên ngoài. Những người không thấy được Ánh sáng bên trong, ánh sáng bên ngoài rất mờ hoặc đậm, hoặc rất yếu. Chúng ta gọi đó là quang sắc. Quang sắc của người hoàn toàn khai ngộ rất sáng. Các đệ tử có thể thấy được ánh sáng này, vì họ đã khai ngộ. Những đệ tử đã mở mắt huệ có thể thấy Ðức Phật hay Chúa Giê-Su có hào quang. Vì vậy, họ vẽ tranh theo y như cách họ thấy... Một số người còn có khả năng siêu nhiên; họ thậm chí cũng không tu pháp môn Quán Âm, nhưng mắt huệ của họ cũng mở được một chút. Họ có thể thấy người nào có ánh sáng vĩ đại, người nào có ánh sáng hoàng kim, người nào có ánh sáng màu cà phê đậm. Nhưng kiến thức cao đẳng nhất là Tự Tánh của quý vị. Quý vị là Thầy, quý vị là Phật. Và tôi muốn chỉ cho quý vị thấy trí huệ vĩ đại của quý vị.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Colombo, Tích Lan, ngày 29 tháng 4, 2000 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 687


V:   Ngài có thể thấy và phân tích quang sắc của những người chung quanh không?


SP:   Tôi không có hứng thú này. Tôi chỉ muốn biết về linh hồn, luôn luôn rực rỡ, luôn luôn chiếu sáng, vĩnh cửu và vô sở bất tại.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Hạ Uy Di, Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 3, 1993 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 343Băng thâu hình số 343


Dĩ nhiên những người tu hành có thể thấy được quang sắc của người khác. Nhưng đó chỉ là quang sắc A-tu-la. Những bậc tiến hóa cao chỉ nhìn vào linh hồn của mọi người, dù là có quang sắc hay không. Linh hồn luôn luôn hoàn mỹ, chiếu sáng rực rỡ hơn hàng triệu mặt trời cộng lại. Chỉ là đôi khi bị che phủ.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Athens, Hy Lạp, ngày 20 tháng 5, 1999 (nguyên văn tiếng Anh) ăng thâu hình số 653


Chữa bệnh bằng linh lực là điều không tự nhiên. Ðó là quấy phá quang sắc của người ta, luân xa của người ta, từ trường tâm linh của người ta, về sau rất khó điều chỉnh lại. Và cũng quấy phá linh thể và bản chất của người ta.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Ðại học Harvard, Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 2, 1991 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 155


Thật ra, bất cứ điều gì chúng ta đã làm hoặc đang làm, dù rằng không ai biết, dù rằng trước kia không ai thấy chúng ta làm những điều này, hay chưa bao giờ gặp chúng ta, họ vẫn phát hiện điều gì đó từ quang sắc của chúng ta, từ vùng năng lực của chúng ta, từ trường của chúng ta, và rồi họ sẽ phản ứng thích đáng. Ðó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận giữ mình tinh khiết, hoàn toàn tinh khiết và trong sạch, và luôn luôn nỗ lực giữ mình như vậy. Bằng không, bất cứ chuyện gì xảy ra cho chúng ta, chúng ta không thể trách cứ ai được.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tây Hồ, Formosa, ngày 19 tháng 2, 1996 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 527


TMột điểm nữa vì sao chúng ta phải giữ mình cao thượng và tinh khiết, bởi vì người ta có thể thấy được chúng ta Những vị Tiên tri, thánh hiền, và những người tâm đơn thuần có thể thấy được quang sắc chúng ta. Nếu chúng ta làm điều tốt, nếu chúng ta nhận biết Thượng Ðế, yêu thương và đồng nhất với Thượng Ðế, quang sắc chúng ta có màu hoàng kim, chiếu sáng rực rỡ. Nếu chúng ta làm điều gì sai nếu chúng ta làm tổn thương người khác về mặt tình cảm, thể chất, tinh thần hay tâm linh quang sắc chúng ta rất tối. Người ta có thể thấy được, vì thế chúng ta không gạt gẫm được ai. Ðó là lý do tại sao chúng ta phải giữ mình xinh đẹp.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Pune, Ấn Ðộ, ngày 23 tháng 11, 1997 (nguyên văn tiếng Anh) Bản Tin 91 - DVD số 600.  


Giới thiệu trang này đến bạn