Chọn lựa của linh hồn
cho sự tiến hóa tâm linh


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Nhã Ðiển, Hy Lạp, ngày 20 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 653

Ðối với những người khuyết tật, đó là bởi vì họ chọn như vậy. Tôi đã giải thích về sự chọn lựa để đầu thai của linh hồn trước đây. Họ chọn bị như vậy để có thể thực hiện mục đích tiến hóa tâm linh của họ. Mọi linh hồn tự chọn con đường của mình riêng tư theo cách của họ để tiến bộ trong tâm linh. 


Giới thiệu trang này đến bạn