Trường chay: Từ bi tôn trọng sự đồng nhất của muôn loài


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, ngày 7 tháng 6, 1999, Dublin, Ái Nhĩ Lan
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 656V:   Tôi rất mừng khi đọc biết Ngài là người ăn chay. Ngài có thể giải thích tại sao ăn chay lại quan trọng cho đời sống?


SP:   Ăn chay quan trọng bởi vì chúng ta và tất cả mọi đời sống trên hành tinh có liên hệ với nhau bằng một dây xích vô hình. Nếu một mắt xích bị gãy, mọi sự sẽ có vấn đề. Nhưng bởi vì nó là vô hình, chúng ta không biết. Bằng không, chúng ta làm cách nào giải thích tất cả những thiên tai, những sự giết chóc và chiến tranh trên hành tinh này?

Khi quý vị quay vào bên trong thiền quán Thượng Ðế, Ngài sẽ cho quý vị biết rằng lòng từ bi rất quan trọng, và lòng từ bi mở rộng cho tất cả các chúng sinh, ngay cả thú vật. Rồi quý vị sẽ biết rằng điều này quan trọng đến mức nào. Trong Thánh Kinh, Thượng Ðế nói rằng Ngài tạo ra con người và tạo ra rau thơm ngoài đồng và tất cả rau cải để làm thực phẩm cho chúng ta. Rồi Ngài nói: "Ta cũng tạo ra thú vật, để làm bạn với các con, để giúp đỡ các con, và các con sẽ cai quản thú vật". Nhưng Ngài không nói rằng chúng ta nên ăn thịt chúng.