Phát triển khoa học phải được quân bình bằng hiểu biết tâm linh


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Trung tâm Hán Thành, Hàn Quốc,
ngày 17 tháng 5, 2000 (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 705V:   Vì khoa học đã phát triển thật cao, thậm chí con người cũng có thể được sao lại. Một số nói rằng đây là đỉnh cao của khoa học, nhưng một số nói rằng đây là điềm tận thế. Ngài nghĩ sao về việc này?


SP:   Cùng với sự phát triển khoa học, chúng ta phải phát triển tâm linh. Bằng không chúng ta sẽ mất quân bình và bị hiểm họa tự tiêu diệt chính mình. Và điều này có thể sẽ thành tận thế, chắc chắn vậy! Nếu chúng ta không có sức mạnh đạo đức và kiến thức tâm linh, để làm con người tốt, rồi tạo ra đủ loại người giả và sử dụng sai lầm thí dụ như, chúng ta tạo chiến tranh vì những người giả này không biết sợ chết và không có tiêu chuẩn đạo đức, nên họ có thể giết bất cứ ai, thì dĩ nhiên, thế giới chúng ta sẽ tận. Sự phát triển khoa học, nếu không được kiểm soát bằng lực lượng và sự hiểu biết tâm linh, thì cũng giống như con dao trong tay đứa bé, có thể tự hại mình, hay hại những trẻ em khác và người khác.