Sách Biếu mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư


AzerbaijanNếu bạn có trang mạng riêng, diễn đàn hoặc nhật ký trên mạng, chúng tôi hoan nghênh các bạn cộng thêm vào địa chỉ trang mạng Sách Biếu nhiều ngôn ngữ của Thanh Hải Vô Thượng Sư: http://sb.Godsdirectcontact.net

Cùng nhau, chúng ta có thể giúp truyền bá giáo lý của Thượng Ðế hầu nâng cao tâm thức của nhân loại. Ðó là món quà tốt nhất cho địa cầu chúng ta. Nếu ngôn ngữ bản xứ hoặc ngôn ngữ chính của bạn không nằm trong danh sách các ngôn ngữ của chúng tôi, và bạn sẵn sàng giúp phiên dịch Sách Biếu sang ngôn ngữ bản xứ hoặc ngôn ngữ chính của bạn, xin liên lạc với chúng tôi tại:
divine@Godsdirectcontact.org