Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 12 tháng 5, 2001, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 747


Có người hỏi một phụ nữ: "Tôi thấy bà đeo một mề đay trên cổ. Chắc hẳn là một vật kỷ niệm từ một người thân yêu".

Người phụ nữ nói: "Ðúng vậy, là một mớ tóc của chồng tôi".

Người bạn nói: "Chà! Bà thật có tình cảm! Nhưng chồng bà vẫn còn sống kia mà. Có cần thiết làm vậy không?"

Và người phụ nữ đáp: "Tôi biết, nhưng tóc của ông ta đều rụng hết rồi".  


To enjoy the original sound track of this joke:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/191/rm/jk191-2.rm