CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
CD-CG18


(nói tiếng Trung Hoa)


Thế nào là ăn chay đúng đắn?


Cộng tu tại Ðài Bắc, Formosa, ngày 10 tháng 1, 1989

Nội dung:
Trong những năm đầu khi Sư Phụ vừa bắt đầu sứ mệnh của Ngài tại Formosa, thuyết trường chay lúc đó chưa được phổ biến, và rất khó để tìm thức ăn chay thuần khiết. Ðồng tu thảo luận về vấn đề này tại buổi cộng tu và nhắc nhở mọi người nên thận trọng về thức ăn của mình. Thêm vào đó, Sư Phụ cũng giải đáp những câu hỏi tu hành của đồng tu từng người một, như là:

Làm cách nào để nhập định lâu hơn?

Tại sao cần thiết phải niệm Hồng Danh?

Thế nào là cách đúng đắn để niệm Hồng Danh?

Chân nghĩa của nghi thức tụng kinh trong đám tang là gì?

Tụng theo cách nào mới có hiệu quả?

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
http://www.theCelestialShop.com
để mua trên mạng hoặc liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)