CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


CD-CG19    (nói tiếng Trung Hoa)
Tại sao bệnh tật
là phước báu?

Cộng tu tại Ðài Nam, Formosa, ngày12 tháng 1, 1989
Tại sao "phiền não là bồ đề, bệnh tật là phước báu"? Sư Phụ giải thích: "Lúc bệnh, chúng ta bỏ xuống hết tất cả bởi vì chúng ta đau đớn, và nhờ đó Bản lai diện mục được hé lộ. Khi chúng ta không để tâm vào gì nữa cả, rất dễ cho chúng ta câu thông với Bản lai diện mục của mình. Khi nào chúng ta có thể hoàn toàn buông bỏ thế giới, chúng ta rất gần với Ðạo, hoặc lực lượng của Tạo Hóa. Ðó là tại sao chúng ta có thể tự cứu mình".

Sư Phụ cũng giải thích về tầm quan trọng và hiệu quả của Hồng Danh trong phương diện vật chất, và lợi ích bất khả tư nghì khi tu pháp môn Quán Âm. Ngài cũng giải thích tại sao một số người không tìm được trí huệ sau khi tụng kinh mấy chục năm, và cho chúng ta biết cách để phân biệt giữa minh sư giả và Minh sư thật bên trong.  


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng Celestial Shop:
http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa

ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873

E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org

ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd
http://www.smchbooks.com/
(tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)