Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, Hoa Kỳ ,
Ngày 16-18 tháng 12 năm 1998 (Nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình 639

V: Sư Phụ có nghĩ là trong đời sống hàng ngày, làm việc thật cẩn thận là một điều quan trọng hay không, chú tâm tới chi tiết, cẩn thận và để ý, hết sức chú tâm, như trong truyền thống nhà Phật? Hay phần đông chỉ nên lo chuyện tu hành ngày hai tiếng rưỡi, giữ giới luật là quan trọng, là đủ, không cần phải lo để ý gì nhiều?

SP: Tôi nghĩ rằng quý vị cũng nên tập để ý. Nếu lái xe thì tôi khuyên quý vị nên hết sức để ý. Nếu sử dụng máy móc đang chạy hết tốc lực trong các công xưởng thì tôi khuyên quý vị nên dùng cái tâm để ý của nhà Phật.

Nói như vậy, thật ra, mỗi ngày chúng ta đều chú ý. Chúng ta phải như vậy. Nếu quý vị ngồi trước máy điện toán, nói nghe thử quý vị có chú ý vào máy điện toán hay không, hoặc để ý tới điện thư hay tới mạng lưới Internet? Nếu không chú tâm vào đó thì sao làm việc đúng được? Quý vị phải để ngón tay làm sao cho mũi tên nằm ngay chỗ mình muốn, rồi phải đọc tin tức, tài liệu trên đó. Thành thử lúc nào chúng ta cũng để ý, có điều chúng ta không nói tới điều đó mà thôi.

Tôi cũng xin vắn tắt rằng trong đời sống hằng ngày, bất cứ làm việc gì hãy làm với tấm lòng, với sự tập trung tối đa. Làm hết sức mình. Ðó là một cách chú ý. Nếu không, niệm danh năm vị cũng cho quý vị tập trung, đó là một sự lưu tâm, để ý. Vì lưu tâm nên quý vị không sát sanh ăn uống trường chay tinh khiết. Vì để ý mà quý vị có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, công việc. Vì chú ý mà quý vị không phạm tội đối với luật pháp hoặc hại người.

Tất cả những điều này là chú ý, luôn luôn như vậy. Tôi không đưa ra nhiều pháp môn rồi đặt tên cho chúng. Ðức Phật thích tên; Ngài cũng thích các con số. Ngài là đàn ông. Tôi chỉ dùng lý lẽ thường tình mà thôi. (Khán giả cười, vỗ tay.) Ngài đặt tên cho rất nhiều thứ. Nhưng nếu phải học thuộc lòng hết mấy cái này, quý vị sẽ quên mất việc tu hành. Có những cái tên như Tứ Khổ, Tứ Diệu Ðế, Bát Chánh Ðạo, Chánh Ðạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Nhị Thập Bát gì đó, Năm mươi phép Ma, Một trăm lẻ tám v.v... Ngài thích các con số. Ngài đặt tên cho chúng: Tứ Diệu Ðế, Bát Khổ, và Bảy Cách để Khai Ngộ. Ngay cả mới sinh ra đời, Ngài đã bước bảy bước, quý vị có tin không! (Sư Phụ và mọi người cười.)

Tôi chỉ dạy quý vị một cách đơn giản. Chúng ta chỉ có năm giới luật mà quý vị đã thấy khó giữ lắm rồi. Chúng ta đang sống trong thời đại mới, không có thời giờ cho Bát Chánh Ðạo, Tứ Khổ, Thập Nhị gì đó, rồi lại đặt tên cho sự chú ý này kia đủ thứ. Không cần. Nói quý vị hay, cứ làm y những gì tôi dạy, quý vị sẽ đạt được. Tôi hứa! Ðơn giản vậy thôi. (Khán giả vỗ tay.)


Vấn Ðáp Chọn Lọc
* Sự Ðể ý Sự Ðể ý