Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, Hoa Kỳ
Ngày 16-18 tháng 12 năm 1998 (Nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình 639

V: Khi chúng ta đang tiến vào thời đại Hoàng Kim, như vậy có nghĩa là rất nhiều đồng tu sẽ "nhảy lên" đẳng cấp thứ năm và trở thành minh sư phải không? Nếu đúng như vậy thì con xin được đem lên đẳng cấp thứ năm, bởi vì con ngán ở dưới này rồi.

SP: Quý vị muốn cao thế nào thì sẽ được thế đó. Quý vị chỉ cần muốn được như vậy. Mọi người đều ngán. Nhưng tôi nghĩ quý vị là minh sư rồi. Nếu đợi đến thời đại Hoàng Kim mới nhảy lên và trở thành minh sư hơn thì không biết tôi sẽ đi đâu. Quý vị là minh sư của mình rồi, nếu nói về vận mệnh; quý vị đã có mọi thứ mà quý vị muốn. Không cần đánh số "năm" hay số "bốn" gì nữa cả. Ðó là mấy cái của Phật. Chúng ta không cần biết.

Chúng ta phải vui, phải tự tin và khẳng định. Hãy bỏ tư tưởng đó đi mỗi lần nghĩ mình đẳng cấp thấp. Hãy bỏ tư tưởng đó đi mỗi khi cảm thấy buồn bã, bị vùi dập! Việc nầy khó, nhưng đó là cách để đánh đuổi phiền não. Ðó là cách quý vị trở thành cao hơn. Quý vị không thể muốn ở đẳng cấp thứ năm cùng lúc nghĩ rằng mình thấp kém, bị nghiệp chướng đánh đập và bi quan. Tôi không thể giúp được. Quý vị là người quyết định quý vị muốn ở đẳng cấp nào, không phải tôi. Tôi không thể gia trì cho quý vị; quý vị gia trì cho quý vị. Giả sử tôi nói: "Ðược, hãy lên đẳng cấp thứ năm; tôi gia trì cho quý vị." Nhưng đầu óc quý vị vẫn quen thói nghĩ phủ định, buồn bã, bi quan. Quý vị phải huấn luyện đầu óc của mình. Nói nó rằng quý vị là chủ, bảo nó nghĩ cái gì, làm cái gì, cảm thấy như thế nào, và ra lệnh ở đẳng cấp nào. Khi làm được như vậy thì quý vị biết mình là chủ, là minh sư. Quý vị là minh sư rồi, có điều chưa thuyết phục nổi chính mình mà thôi. Quý vị phải làm việc với chính mình.


Vấn Ðáp Chọn Lọc
* Sự Ðể ý Sự Ðể ý