Có một lần tôi nghe những người thị giả của Sư Phụ nói rằng Sư Phụ đọc giấy tờ tài liệu rất nhanh, và tôi cho rằng đây thật là một điều hay! Sau này, tôi đã được cơ hội chứng kiến. Một hôm, tôi mang một bản tường trình khá dài đến Sư Phụ rồi đi bộ trở lại phòng làm việc của tôi gần đó. Tôi vừa bước vào phòng thì được biết Sư Phụ đã đọc xong và để lại chỉ thị, nên tôi phải đến lấy. Sư Phụ không những đọc nhanh, thấu đáo mà còn nhớ từng chữ. Một thời gian lâu sau đó, khi Sư Phụ nói chuyện về những chi tiết trong bài tường trình đó, Ngài vẫn có thể nhắc lại một cách chính xác, giống như nó đang ở trước mắt Ngài!

Những lúc khác khi tôi nói chuyện với Sư Phụ trên điện thoại, Ngài đã biết những gì trong đầu tôi trước khi tôi có dịp nói ra. Có một lần, Ngài yêu cầu tôi viết xuống những gì Ngài nói, và tôi viết sai một chữ. Tôi ngạc nhiên thấy Sư Phụ biết lỗi đó từ bên kia đường dây điện thoại và lập tức bảo tôi viết lại, giống như Ngài đang đứng cạnh bên xem tôi viết!