Do sư huynh đồng tu Ming-bai, San Francisco, Hoa Kỳ

Từ giáo lý Sư Phụ, tôi đã tìm ra được nguyên tắc có thể giúp tôi kiểm thảo thân, khẩu, ý!

Trong đời sống hàng ngày, dầu bất cứ chuyện gì xảy ra hay quyết định của chúng ta như thế nào, nếu tin tưởng và biết rõ ràng rằng "Thượng Ðế là toàn năng và từ bi; tất cả những gì Ngài an bày đều tốt đẹp nhất", thì chúng ta sẽ không chứa chấp thù hằn, oán ghét, giận dữ, hay trả thù nữa. Khi những điều không hay xảy ra, giải pháp tốt nhất là nhanh chóng tìm nguyên nhân ở đàng sau, thay vì cứ khư khư nghĩ rằng những chuyện tốt là may mắn, còn chuyện xấu là xui xẻo! Chúng ta phải kiểm thảo thân, khẩu, ý của mình, và quán xét xem gần đây chúng ta có suy nghĩ, nói năng, hay hành động gì nghịch lại ý muốn của Thượng Ðế hay không. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng khi tìm ra nguyên nhân thật sự thì những tình trạng có vẻ xấu này sẽ tự động ra đi!

Tôi hiểu thấu đáo rằng mọi tình cảnh "xấu" đều mang thông điệp "tốt". Bởi vậy khi chuyện gì xảy ra, tôi luôn luôn tập quán xét chính mình để tìm ra nguyên nhân thật sự. Tất cả những việc xảy ra khổ đau hay không vui đều là tiến trình tạm thời Thượng Ðế dùng để dẫn dắt chúng ta hướng về sự thiện lành thuận theo nhân quả. Thượng Ðế không bao giờ muốn chúng ta đau khổ! Nhận thức được điều này, chúng ta sẽ tự nhiên biết ơn Thượng Ðế dầu chuyện gì xảy ra đi nữa.


Ý Nghĩa Tốt Trong Tình Trạng Xấu
Chuyển Chướng Ngại Thành Lợi Khí
Người Ðạo Hạnh Không Có Kẻ Thù