DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
688   Tình thương là thực chất của đời sống
Thuyết pháp tại Kuala Lumpur, Mã Lai Á, ngày 30 tháng 4, 2000

(nói tiếng Anh, phiên dịch tiếng Mã Lai; ấn bản mới ra với phụ đề 21 ngôn ngữ)
 Nội Dung:

Tại sao Thượng Ðế vô sở bất năng không tạo ra một thế giới hoàn mỹ để nhân loại có thể sống như trên thiên đàng? Tại sao con người đến thế giới này? Tại sao mỗi cá nhân có số mệnh rất khác biệt với nhau? Những lợi ích có được từ việc thọ Tâm Ấn, tu pháp môn Quán Âm hoặc tu pháp Phương Tiện là gì?

Trong bài thuyết pháp này, Sư Phụ giảng giải ý nghĩa chân thật của cuộc đời và nhắc nhở chúng ta về những sự lựa chọn khác nhau mà chúng ta phải làm trong đời. "Khi chúng ta chọn tình thương, đó là sự lựa chọn cao đẳng nhất, sự lựa chọn cao thượng nhất, là chân Tánh của chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy rất gần với Thượng Ðế, rất gần với Phật Bồ Tát".  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng http://www.theCelestialShop.com để mua trên mạng hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)