Không chừng con mèo đang gọi tới


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 3 tháng 2, 2003, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755


Tại một ty cảnh sát, điện thoại reo. Cảnh sát viên trả lời: "A lô, a lô!"

"Tôi bị mất con mèo!"

Viên cảnh sát nói: "Xin lỗi ông, đó không phải là công việc của cảnh sát. Chúng tôi bận lắm!"

Người bên kia đầu dây nói: "Nhưng ông không hiểu. Con mèo này rất thông minh! Nó gần giống như người vậy; nó hầu như là biết nói chuyện!"

Viên cảnh sát đáp: "Vậy ông tốt hơn nên gác máy. Không chừng nó đang tìm cách gọi ông đấy!"