Tuổi thọ 150Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 3 tháng 2, 2003, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755


Một đêm nọ, có ba ông người Ái Nhĩ Lan say mèm bước ra khỏi quán rượu, chếnh choáng đi về nhà. Trên đường họ đi ngang qua một nghĩa địa.

Một ông lên tiếng: "Ê John! Lại đây! Là ngôi mộ cũ của Michael Grady nè. Thượng Ðế gia hộ cho linh hồn ông. Ông ta sống đến tuổi thọ 87".

Rồi John nói: "Ðâu có gì hay! Lại đây; xem Sean đây này. Bia mộ ghi rằng ông ta 95 tuổi mới qua đời!"

Kế đến người thứ ba nói: "Ối, dẹp đi! Có một người thọ đến 150 lận!"

Thế là mọi người chạy tới. "Tên gì vậy?" Họ nhào tới để xem, họ phải kiếm một ánh đèn để đọc xem trên bia còn ghi điều gì nữa.

Bia đề rằng: "150 dặm tới Dublin"!